Chino

Chinese

Idioma hablado principalmente en China.

Language spoken mainly in China.

 

 

 

小王子 [Xiao Wángzi]

 

 

Año: 2006

Editorial: Liánhuánhuà Chūbăn-shè
País: China
Traductor: Bā Yuè
ISBN: 7-5056-0770-7

 

 

 

Year: 2006

Publisher: Liánhuánhuà Chūbăn-shè
Country: China
Translator: Bā Yuè
ISBN: 7-5056-0770-7

 

小王子 [Xiao Wángzi]

 

Año: 2011

Editorial: Universidad Donghua
País: China
Traductor: Li Yan & Xu Zhi
ISBN: 978-7-81111-965-7


Gentileza de: Belén Alonso

 

Year: 2011

Publisher: Universidad Donghua
Country: China
Translator: Li Yan & Xu Zhi
ISBN: 978-7-81111-965-7


Courtesy of: Belén Alonso

小王子 [Xiao Wángzi]

[Desplegable 3D]

 

Año: 2016

Editorial: Cultural Development Press
País: China
Traductor: Liu Mingjiu
ISBN: 978-7-5142-1297-6


Gentileza de: Roser Cervera

[Pop-up 3D]

 

Year: 2016

Publisher: Cultural Development Press
Country: China
Translator: Liu Mingjiu
ISBN: 978-7-5142-1297-6


Courtesy of: Roser Cervera

 

Atrás / Back

© 2017 Gustavo [gadriels] Barcelona, Spain. gadriels@gmail.com